Solbukta Vel

Bilder og artikler

Solbukta sett fra fjorden

 Slora badestrand 

  

 Slora sett fra båtforeningens brygge 
Link Icon Png
Ornitologisk rapport

sammendrag av Kjell Arne Nielsen

Våren og sommeren 2006 utarbeidet Norsk Ornitologisk Forening, avd Oslo og Akershus, en rapport om fuglelivet langs Haslabekken fra Nordre Gullerud Gard og ned mot Slora. Rapporten er dessverre ikke tilgjengelig elektronisk. Imidlertid er følgende klippet fra rapporten:

”Langs bekken finnes det flere naturtyper: fra kulturlandskap i vest, til furu- og granskogen midtveis og til slutt løvskog i øst mot Bunnefjorden. I Slora vokser det en særpreget løvskog som har høye stammer med mange naturlige hulrom i seg som egner seg som reirplass for fugler. Området ble valgt ut som kartleggingsområde fordi det virket interessant som fugleområde. Området har mange naturtyper som indikerer mange fuglearter. Det består av kyst, bekk, dyrket mark, kulturlandskap, edelløvskog og barskog. Edelløvskogen består både av unge og gamle trær.

Kartleggingen viste at området hadde totalt 65 arter. Av de totalt 65 artene som ble registrert i området, hekket sannsynligvis 56. Reir ble funnet for 12 av artene. De rikeste delområdene var 2 (se kart nedenfor for identifisering av områder) med 31 arter og l og 4A med 30 arter. Disse består av kulturlandskap, bekk og barskog. Området 3 gjennom gran- og furuskogen hadde 27 arter, mens områdene 4B-D gjennom hyttebebyggelsen med mye løvskog og frukttrær hadde på det meste 25 arter. Slora hadde 27 arter. Kartleggingen viste også at i tillegg til de 56 artene som sannsynligvis hekket, ble 6 mulige hekkefugler registrert i området. For disse indikerer registreringene at arten kan være hekkefugl, men at det er foreløpig usikkert. Blant disse ble vendehals registrert. Vendehalsen er en truet art ifølge Rødlisten som er en liste over truede fuglearter. Rødlisten er gitt ut av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og i den er fugleartene delt inn i seks kategorier etter grad av truethet. I denne listen er vendehalsen oppført som en sårbar art. Vendehalsen ble registrert 13. mai 2006. Langs Haslabekken hekker ett par med fossekall og minst to par med vintererle med stor sannsynlighet. I Slora hekker ett par med gulsanger og minst to par med skogdue med stor sannsynlighet. Mens skogdua er en truet art for Norge ifølge Rødlisten, er gulsanger en fåtallig hekkefugl i Norge. I Rødlisten er skogdua oppført som en sårbar art. Skogdua ble registrert 8. april, 29. april, 13. mai, 21. mai, 25. mai, 27. mai, 30. mai og 11. juni. 2006. Områdene utenfor Haslabekken og i Slora var rikt på vanlige spurvefugler, meiser, trostefugler, og duer. De mest tallrike artene var grønnfink, bokfink, kjøttmeis, blåmeis, løvsanger, rødvingetrost og ringdue. Blant trostefuglene var også svarttrost tallrik. Områdene var også rikt på spettmeis og kråkefuglene stær, skjære og kråke. Det må også nevnes at løvmeis er blitt registrert i de fleste delområdene.”

Observasjonene er oppsummert i tabellene nedenfor.

Kommentar: Vendehals som er omtalt over hekket og hadde unger i en stærekasse nær Haslerud sommeren 2005. Andre fugler som er observert uten å komme med på listen er kjernebiter, rugde og besøk av rovfugler.

Andre sider med flotte bilder finner dere på http://www.linerle.com. Oversikt over fuglelyder finner dere her.

En annen rapport som kan være verd å lese er Viltkartlegging i Nesodden, Frogn og Ås kommuner 2004.

Rapporten omfatter kartlegging av vilt, herunder innsamling og systematisering av eksisterende informasjon og noen egne feltundersøkelser, i kommunene Nesodden, Frogn og Ås. Av de 302 objektene (flater, punkter og linjer), er 207 vurdert som svært viktige viltområder og 95 som viktige viltområder. Leveområder for 12 rødlistearter inngår i dataene. Prosjektet ble finansiert av landbrukskontoret for Follo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdeling.

Sider for mer info er http://www.naturarv.no. Her finner vi blant annet rødartlisten for Oslo.

Link Icon Png
Dugnad på Slora, våren 2007

av Kjell Arne Nielsen

I april tok en liten gjeng nok en gang fatt på arbeidet med å rydde krattet på Slora og rydde i strandsonen. Med greinsakser og sag tynnet vi ut skogen ut mot det åpne arealet og vi tok vekk busker som vokste ut mot plenen på Slora. Vi flyttet dette og mye annet gammelt rask i samme haug som ble påbegynt i fjor høst. Ole M. tok ansvaret for å rake stranden. Vi har nå et godt utgangspunkt for årets Sankthansbål og mange hyggelige timer på stranden.

  

  

  

  

  

  
Link Icon Png
Ake- og skidag på Slora 4. mars 2007

av Kjell Arne Nielsen

For andre gang arrangerte styret i Solbukta vel en ake- og skidag på Slora. penningen var stor på forhånd: Ville det være snø denne dagen? Var det i så tilfelle skiføre? Og ikke minst: Ville noen å komme?

Kl.13.00 stod arrangørene klare på sletta etter å ha brukt lørdagen før til å trampe til en akebakke. Snøen var meget våt, og Markus Lund Barstad (6 år) og mormor Solveig hadde på forhånd forsøkt å lage en liten skiløype til skikonkurransen. Med bakglatte ski var ikke det så lett….. Men det ble løype til slutt.

Etter hvert kom folk ruslende – store og små – med ski og akebrett, og til og med snowboard. Til sammen var vi neste 50 personer med store og små. Flinke speidere tente opp bål slik at vi kunne steke pølsene våre på spidd, og praten gikk både barn og voksne imellom.

Styre i vellet hadde et litt ”løst” opplegg (skiføret avgjorde dette) og bestemte at skikonkurranse kunne droppes til fordel for aking i bakken, snøballkasting mot mål og bygging av snømenn. Særlig det siste førte til stor kreativitet. En gjeng fra Blylaget laget en solid og traust snømann, mens motstykket ble verdens minste (?) snømann-familie med eget ”telt”.

Akebakken var ikke lang, men kanskje lang nok for unger i alderen 8 måneder og oppover? Med den våte snøen ble det skikkelig glatt etter hvert. De større ungene som syntes bakken var for kort, så ut til å kose seg likevel. Noen lengdekonkurranse var det ikke snakk om, det viktigste var å delta! På Solbuktas skidag på Slora er det bare vinnere!

Etter over to timer med munter aktivitet, ble diplom delt ut til alle barn. Vi tok med oss utstyr og ruslet eller kjørte hjem igjen, ganske så slitne og fornøyde etter en søndag i snøen sammen med en stor flokk livlige unger. Takk til dere alle for en flott dag på vinterSlora!


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Link Icon Png
Svømmestevne 2007

 25-metern 

 Ekstra innlegg 

 200-metern - snart overstått 
Link Icon Png
Julegrantenninga 2015

 -/- 

 -/- 

 -/- 

 -/- 
Link Icon Png
Akedagen 2016

Bilder Tove Andreassen


 - 1- 

 - 2- 

 - 3- 

 - 4- 

 - 5- 

 - 6- 

 - 7- 

 - 8- 

 - 9- 

 -10- 

 -11- 

 -12- 
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig   -   302 visninger